Om Oss

Generelle opplysninger om Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS
(heretter benevnt ”Advokatfirmaet”)

Advokatfirmaet i Norge er etableret på adressen:
Besøksadresse:

Rådhusgata 8 C
7260 Sistranda

Postadresse:
Postboks 71
7261 Sistranda

Tlf.nr.: +47 72 44 90 50
E-post: postmottak@stokholmsvendsen.no
Organisasjonsnummer: 914 993 431

Advokatfirmaet er organiseret som aksjeselskap.

Advokatfirmaet i Danmark er etablert på adressen:
Tegleværksvej 42
9620 Aalestrup

Tlf.nr.: +45 20 64 20 44
E-post: ks@stokholmsvendsen.dk
CVR-nr: 38414461

Advokatfirmaet er organisert som ett anpartsselskap. 


Advokatfirmaet er organisert som aksjeselskap.

Advokatene hos Advokatfirmaet har bevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og er medlemmer av Advokatforeningen. Alle fullmektiger er organisert under en ansvarlig advokat som er prinsipal.

Alle advokater og advokatfullmektiger hos Advokatfirmaet er omfattet av firmaets ansvarsforsikring tegnet hos Advokatforeningen i henhold til fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dekker all advokatvirksomhet som utøves av Advokatfirmaet, uansett hvor advokatvirksomheten utøves.

Generelt om salærfastsettelse kan det opplyses at salæret i den enkelte sak fastsettes ut fra følgende kriterier: Sakens verdi eller betydning for klienten, arbeidets karakter, omfang og vanskelighet, sakens utfall, den anvendte tid, herunder om arbeidet har måttet ytes utenfor normal åpningstid, det med saken forbundne ansvar og om det har vært tale om en hastesak.

Advokatfirmaet anvender standardiserte forretningsbetingelser som kan leses på denne hjemmeside under Forretningsbetingelser.

Advokatfirmaet anvender avtaleklausuler om lovvalg og/eller verneting, jf. det anførte i Advokatfirmaet sine forretningsbetingelser.

Advokatfirmaet samarbeider med andre om ytelse av bistand etter avtale med klienten og gir på klientens anmodning opplysninger om de foranstaltninger som Advokatfirmaet har truffet for å unngå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokater og advokatfullmektiger hos Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS er omfattet av Tilsynsrådets tilsynssystem og advokatforeningens disiplinærsystem samt av reglene om god advokatskikk, jf. advokatforskriften kap. 12.

De regler, som spesielt gjelder for utøvelse av advokatvervet, kan finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no