Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelsene for Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS (i det følgende omtalt som ”Advokatfirmaet”) er gjeldende for enhver oppgave som Advokatfirmaet tar på seg, med mindre annet er skriftlig avtalt. Det tas forbehold for senere endringer i forretningsbetingelsene. Advokatfirmaets til enhver tid ajourførte forretningsbetingelser finnes på vår hjemmeside: www.stokholmsvendsen.no.

Ved siden av forretningsbetingelsene utøves firmaets advokatgjerninger i overensstemmelse med de advokatetiske regler samt domstolslovens regler for advokater.

Alle advokater, som er ansatt i Advokatfirmaet, har advokatbevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet i Norge og advokatfullmektiger er tilknyttet ansvarlig advokat.  Vi er alle medlemmer av Advokatforeningen. Advokatfirmaet og de enkelte advokater og fullmektiger er underlagt tilsyn av tilsynsrådet for advokatvirksomhet, herunder tilsyn med overholdelsen av de advokatetiske regler og reglene for behandling av betrodde midler. Opplysninger om Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet finnes på hjemmesiden: www.tilsynet.no.

1. Mottakelse av saken

1.1 I overensstemmelse med reglene om god advokatskikk avklarer vi først at det ikke foreligger en interesse- eller habilitetskonflikt som kan hindre at vi kan påta oss oppgaven.

1.2 Vi vil ved anvendelse av Advokatfirmaets ressurser ivareta klientens interesser på best mulig måte. Dette betyr at advokaten under utførelsen av oppdraget vil ta hensyn til verdien av saken og ikke uten avtale med klienten bruke mer tid og andre ressurser enn det anses forsvarlig.

1.3 Det vil alltid være en saksansvarlig advokat for hvert eneste oppdrag. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat har ansvar for at arbeidet blir utført på optimal måte for klienten, herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av andre medarbeidere.

2. Ordrebekreftelse

2.1 Når Advokatfirmaet mottar en sak fra en klient opplyser Advokatfirmaet klienten om de viktigste elementer i den påregnede bistand, med mindre dette allerede fremgår av sammenhengen. Advokatfirmaet opplyser dessuten om hvilke medarbeidere som vil være tilknyttet saken.

2.2 Når det gjelder fastsettelse av våre honorar henvises til punkt 4.

3. Norsk rett

3.1 Med mindre annet uttrykkelig avtales i forbindelse med den konkrete oppgave, vil Advokatfirmaets rådgivning være begrenset til norsk rett, dersom tjenesteytelsen utføres i Norge.

4. Honorering og fakturering

4.1 Advokatfirmaet fastsetter honoraret for sakens behandling på grunnlag av en konkret vurdering, hvor bl.a. følgende elementer inngår:

  • Det anvendte tidsforbruk

  • Om oppgaven har nødvendiggjort en innsats under betydelig tidspress, herunder om arbeidet har måttet utføres utenfor normal åpningstid eller om det har vært en hastesak

  • Hvem som har medvirket til å løse oppgaven

  • Oppgavens karakter, omfang og kompleksitet

  • Sakens verdi og betydning for klienten

  • Det ansvar som er forbundet med å løse oppgaven

  • Det oppnådde resultat

4.2 Det kan være vanskelig ved mottakelse av saken å fastsette et fast honorar, men etter anmodning gir vi gjerne et begrunnet overslag.

4.3 Timepriser varierer avhengig av hvilke ressurser som benyttes og pr. i dag er veiledende timesatser for utført arbeid slik:

Advokater: kr. 1.550 – 1.950

Advokatfullmektiger: kr. 1.150 – 1.550

(alle beløp er eks. mva.)

4.4 De veiledende timesatser som benyttes for advokater og advokatfullmektiger vil avhenge av blant annet erfaring og spesialkompetanse.

4.5 Avtalt timepris oppgis i oppdragsbekreftelsen.

4.6 Kostnader til kopiering, ekstern bistand, forsendelser, reiser og annet som er knyttet direkte til utførelsen av oppdraget kommer i tillegg og angis særskilt på faktura.

Større utlegg avtales normalt særskilt, men ikke dersom utleggene er en integrert og nødvendig del av oppdraget. Merverdiavgift kommer i tillegg etter gjeldende regler på både salær og utlegg.

4.7 Normalt fakturerer Advokatfirmaet en gang pr. måned.

Det vil imidlertid kunne kreves forskuddsbetaling for større eksterne utgifter. I enkelte saker, f.eks. saker som har ligget stille i en lengere periode, kan utgangspunktet fravikes så det faktureres etter en litt lengere periode. Kortvarige saker faktureres normalt kun ved sakens avslutning. I rettssaker faktureres som minimum en gang for hver instans.

4.8 Alle fakturaer utstedes normalt med 14 dagers forfallstid. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

4.9 Advokatfirmaet kan motregne fakturaer i midler klienten har innestående på klientkonto.

5. Depositum

5.1 I visse tilfeller anmoder Advokatfirmaet om et depositum til dekning av hele eller deler av honoraret som det kan forventes at saken vil utløse. Depositum er klientmidler og behandles i overensstemmelse med reglene om dette, jf. punkt 6.

6. Klientmidler

6.1 Alle midler som våre klienter betror oss forvaltes etter gjeldende regler for betrodde midler, og alle midler innsettes på en klientkonto. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfaller klienten i samsvar med Advokatforeningens regler.

7. Fortrolighet

7.1 Advokatfirmaet er forpliktet til å behandle alle opplysninger mottatt fra eller om våre klienter med største fortrolighet. Alle medarbeidere hos Advokatfirmaet er underlagt taushetsplikt.

8. Klientens forhold

8.1 Klienten plikter å frembringe eller medvirke til at advokaten mottar alle de opplysninger han/hun ber om og gi advokaten alle opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget, også om dette er taushetsbelagt eller forretningshemmeligheter. Uten slik medvirkning kan ikke advokaten utføre oppdraget tilfredsstillende og det kan påløpe ekstra omkostninger eller medføre forsinkelse.

8.2 Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra Advokatfirmaet og klienten må underrette Advokatfirmaet straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av korrespondanse i saken. Det er advokaten som avgjør hvilke formuleringer og anførsler som skal benyttes etter å ha hørt klienten.

9. Rettshjelpforsikring

9.1 Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette vil fremgå av klientens forsikringspoliser.

9.2 Klienten kan be advokaten undersøke om dette er aktuelt. Med mindre annet er avtalt må klienten selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Arbeidet vil bli avregnet mot klienten etter de avtalte salærberegningsprinsipper.

Klienten kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen.

Advokatfirmaets salær er ikke begrenset til det beløp som forsikringsselskapet er villig til å dekke. Klienten er fullt ansvarlig for dette.

10. Ansvar for sakens utfall – ilagte saksomkostninger/rettsgebyr

10.1 Selv om Advokatfirmaet har gitt uttrykk for sin oppfatning av sakens mulige utfall innebærer ikke det at Advokatfirmaet har et rettslig ansvar for at resultatet oppnås.

Dersom en rettssak tapes helt eller delvis, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke sakens omkostninger og rettens gebyr. Saksomkostningene er klientens eget ansvar.

I saker for Forliksrådet og i småkravssaker (krav under kr. 125.000,-) er det som regel sterkt begrenset hvor mye den vinnende part kan kreve erstattet av motparten i saksomkostninger.

10.2 Vi gjør derfor spesielt oppmerksom på følgende:

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær Advokatfirmaet har krevd av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor Advokatfirmaet for det overskytende beløp. Uavhengig av begrensningene som gjelder for saksomkostninger i Forliksrådet og i småkravsprosessen, herunder hva som kan kreves dekket av motparten, vil klienten være ansvarlig overfor Advokatfirmaet for det overskytende beløp.

11. Ansvar og forsikring

11.1 Advokatfirmaet er ansvarlig for den gitte rådgivning i overensstemmelse med norsk retts alminnelige regler.

11.2 Advokatfirmaet og dets advokater er undergitt de til enhver tid gjeldende regler om sikkerhetsstillelse og tvungen ansvarsforsikring i advokatvirksomhet. Dette utgjør NOK 8 millioner pr. advokat pr. år og NOK 5 millioner pr. fullmektig pr. år.

11.3 Ansvar utover ovennevnte forsikringer for den enkelte advokat (NOK 8 mill.) og for fullmektiger (NOK 5 mill.) kan sikres etter skriftlig avtale med klienten.

11.4 Advokatfirmaet og dets medarbeidere er ikke ansvarlige for indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme etc.

Advokatfirmaet og dets medarbeidere hefter ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som Advokatfirmaet har henvist klienten til, og Advokatfirmaet og dets medarbeidere hefter heller ikke for eventuelle feil begått av underleverandører som Advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppgavens løsning til.

12. Oppbevaring av saksdokumenter

12.1 Advokatfirmaet oppbevarer alle saksdokumenter på arkiv i minst 10 år fra sakens avslutning. Originale dokumenter tilbakeleveres til klienten senest ved avslutning av saken.

13. Anvendelse av Advokatfirmaets rådgivning

13.1 Advokatfirmaets rådgivning er målrettet mot den konkrete oppgave og må derfor ikke brukes til annet formål uten vår uttrykkelige forhåndsgodkjennelse. Advokatfirmaet er alene ansvarlig overfor klienten for den rådgivning som er ytet, og tredjemann kan ikke støtte eller utlede noen rett basert på rådgivningen, med mindre annet er skriftlig avtalt.

13.2 Klienten får de nødvendige rettigheter til å bruke det skriftlige materiale som Advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med arbeidets utførelse, men Advokatfirmaet har og beholder alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet.

14. Klageadgang

14.1 Mener klienten salæret er for høyt eller det bør rettes kritikk mot måten advokaten har behandlet oppdraget på, kan klienten rette en klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg i forhold til reglene om god advokatskikk. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder.

14.2 For mer informasjon herom vises til Advokatforeningens hjemmeside:
www.advokatforeningen.no

15. Lovvalg og verneting

15.1 Ved oppdrag hvor tjenesteytelsen skal utføres i Norge vil det ved eventuelle tvister som følge av Advokatfirmaets rådgivning være underlagt norsk rett, og kan alene innbringes for de norske domstoler med Fosen Tingrett som 1. instans.

15.2 Denne bestemmelse avskjærer ikke klienten fra å innbringe Advokatfirmaets sakshåndtering for Advokatforeningens disiplinærutvalg i Norge.

16. Generelle opplysninger om Advokatfirmaet

16.1 Advokatfirmaet er i medhold av de advokatetiske regler forpliktet til å gi sine klienter opplysninger om en rekke generelle forhold hos Advokatfirmaet.

Med henblikk på oppfyllelse av denne opplysningsplikt vises det til det til enhver tid anførte på vår hjemmeside under: Om Oss